سی و هشتمین شماره مجله سفینه، فصلنامه تخصصی مطالعات قرآن و حدیث، ویژه علامه امینی منتشر شد. سرویراستار این فصلنامه، جناب دکتر عبدالحسین طالعی، کوشیده است در این شماره، چنان که باید، بی تکرار آنچه تا کنون درباره علامه امینی منتشر شده است، کنکاشی در ویژگی های اندیشه و کارنامه و شخصیت ایشان نموده و مقالاتی را از اصحاب قلم گردآورد که بتواند گامی در این زمینه بردارد. بیشتر مقالات به زبان فارسی است و چکیده مقالات به زبان های عربی و انگلیسی در آخر این شماره منتشر شده است.

در این شماره، تعلیقات علامه آیة الله شیخ محمدرضا جعفری بر الغدیر و همچنین به استدراکات مرحوم محقق طباطبائی بر شهداء الفضیلة به چاپ رسیده است.

مقالاتی که در این شماره به چاپ رسیده اند از این قرارند:


مقالات

 • کاوشی در نقدهای علامه امینی بر ابن تیمیه / دکتر امیر توحیدی ـ میر عماد شریف
 • شیوه های بررسی حدیث در نظر علامه امینی / جاسم فلاح رزاق ـ ترجمه صالحه سکوت
 • سخنی در باب اخلاق و آشنایی با کتاب تحف العقول / علامه امینی ـ حسین علیزاده
 •   بخش ویژه
 • تعلیقات واستدراکات علی کتاب الغدیر / آیة الله شیخ محمدرضا جعفری
 • غدیریتان جدیدتان للشیخ محمد مؤمن الجزائري والشیخ محمد جعفر القاضي / دکتر سید حسین مرعشی
 • بررسی واقعه غدیر در شعر شاعران مسیحی / دکتر حسن مجیدی ـ زینب شریفان
  اسناد و متون
 • دو نکته درباره علامه امینی / محسن صادقی
 • گزارش و معرفی
 • نظرة علی کتاب «المقاصد العلیة» / قیس عطار
 • راهنمای پژوهش درباره علامه امینی و آثارش / حمید سلیم گندمی