کتاب مسند احمد بن حنبل، یکی از معتبرین کتابهای حدیثی اهل سنت می باشد. 

علامه شیخ محمد رضا جعفری، با نظر به همین دیدگاه، به انتخاب و  تبویب احادیثی از این کتاب، که در راستای حقانیت مکتب حقه تشیع می باشد، پرداخته است.