علامه شیخ محمد رضا جعفری در ادامه سلسله بحث های امامت  با دید اجتهادی خود، به بازخوانی ادله اهل سنت بر حق جانشینی ابوبکر در قالب رویدادهای واپسین روزهای حیات پیامبر اکرم، همچون نماز ابابکر و داستان قلم و دوات پرداخته است.

اثر حاضر، ترجمه کتاب احداث مرض النبی می باشد که قبلا منتشر شده است.