منشورات بنیاد

      تقریر:

     بحوث حول الامامة فی معنی الامام والوالی
     به کوشش: سید حسین حائری
     روشنای مهر، تهران، ۱۳۸۷ش.
     موسسه فرهنگ جعفری

 

 

     تقریر:

     حدیث المنزلة
     به کوشش: حسن حائری
     چاپ اول، نشر تک، قم، ۱۴۳۲ق. برابر ۱۳۸۹ش.
     موسسه فرهنگ جعفری

 

 

     تقریر:

     احداث مرض النبی صلی الله علیه و آله و سلم
     به کوشش: علی قمی
     چاپ اول، نشر تک، تهران، ۱۳۸۹ش.
     موسسه فرهنگ جعفری

 

 

     ویراستاری و مقدمه :

     تصحیح الاعتقاد (مقدمه)    
     نویسنده: شیخ م‍ف‍ی‍د    
     موسسه فرهنگ جعفری، قم، ۱۳۸۷ش