نگرشی تحلیلی ـ تاریخی بر سرگذشت آیات الهی از نزول تا تصحیف

بحث «جمع ­آوری و تصحیف قرآن» از جهات مختلفی از سوی اندیشمندان و محققین علوم قرآنی فریقین مورد بحث قرار گرفته و به دلیل وجود روایات مختلف در این زمینه، موجبات ایجاد آراء و اقوال مختلف را سبب گردیده است.

موضوعات مهمی همچون: تحریف یا نفی آن، میزان تطابق قرآن موجود با قرآن نازل شده، حجیت قرآن، زیاده یا نقصان در قرآن، کیفیت ختم قرآن در زمان حال، إجزاء قرائت سوره­ ها در نمازهای واجب، استنباط احکام فقهی از قرآن و دیگر مسائل، اهمیت این بحث را به‌خوبی روشن می‌سازد.

مرحوم علامه شیخ محمدرضا جعفری در سلسله مباحث علمی خود بحث‌هایی در چند موضوع مهم این مبحث، همچون امکان یا عدم امکان جمع قرآن توسط پیغمبر و بررسی برخی ادله در این مورد، مصحف حضرت امیرالمؤمنین و برخی از امتیازات آن، کیفیت جمع­ آوری قرآن در زمان ابوبکر و عثمان، تفاوت‌های مصحف عثمانی با آیات الهی نازل شده از جهت کمّی و کیفی، مصحف أُبی بن کعب و ابن مسعود، نسخ و نسیان در قرآن، مفهوم ختم قرآن و... از منظر روایات اهل سنت ارائه و در این زمینه دیدگاه خاصی را عرضه نموده‌اند.

اهميت این موضوع و تعرّض علامه به آن، ما را بر آن داشت تا سلسله مباحث اين بزرگوارH مورد تحقيق قرار گرفته و تدوين گردند و در قالب مجموعه ای به نام «سير تدوين قرآن» در اختیار محققین و علاقه­مندان قرار بگیرد.

 
در صورت عدم مشاهده فایل اینجا را کلیک نمایید