از آنجا ­­که يکی از اهداف بنياد فرهنگ جعفري، تدوين و نشر آثار بيانی و بنانی حضرت علامه شيخ محمد­رضا جعفري (قدس سره) است، کتاب حاضر ترجمه کتاب طقوس الشیعة الدینیة مي­باشد.

این مجموعه، بیانگر برپایی آیین های شیعی ـ دینی در بازه زمانی خاصی می باشد. این حوادث نشانگر پایداری شیعه در برگزاری این آیین ها با پرداخت هزینه های گزاف، به جهت حفظ، نگهداری و ایستادگی در مقابل دشمن برای حذف و نابودی آنها می­باشد.

اختیار این بازه زمانی ـ از غیبت صغری تا انتهای خلافت عباسی ـ به جهت اثبات قدمت تاریخی این آیین ها و  نقش حیاتی در دفع شبهات مطرح شده راجع به ساختگی بودن این گونه مراسم  توسط حکومت های شیعی متأخر مانند صفویه دارد.