غزوه احد در پرتو قرآن

     علامه شیخ محمد رضا جعفری
    تدوین: حسن جهاندیده
     مهر، تهران، 1395.

     دفتر حفظ، تدوین و نشر آثار علامه محمد رضا جعفری