جلسه نشست علمی نقد و بررسی مقاله «اندیشه امامتی شیخ مفید» امروز چهارشنبه 13 اردیبهشت 95 در محل بنیاد فرهنگ جعفری برگزار شد. 

در ابتدای این نشست آقای علی روشن با ارائه مقاله خود با عنوان «اندیشه امامتی شیخ مفید؛ دریافت شیخ مفید از مفهوم ثقلینی امامت و بازخورد آن در تعریف امامت او» به سیر مطالعاتی خود و همچنین توضیحاتی راجع به اصل مقاله ارائه داد. 

آقای علی روشن با بیان اینکه شیخ مفید از جمله عالمان پرکار در حوزه امامت است،بیان داشت: شیخ مفید از جمله عالمان پرکار در حوزه امامت است. از سویی وی در ابتدای دوران غیبت کبرا و زمانی زیست نموده که بسیاری از گنجینه روایی شیعه در دسترس بوده است. از سوی دگر، امامت پژوهی منطقاً از مفهوم شناسی امامت آغاز می گردد. از این رو متوقع است که شیخ مفید ضمن داشتن دریافتی نظام مند از مفهوم ثقلینی امامت، در پژوهش های امامتی خود از جمله تعریف امامت، از آن ادراک ثقلینی استمداد طلبد و نتایج آن را در نگاشته هایش انعکاس دهد.

این پژوهشگر بنیاد فرهنگ جعفری ادامه داد: شیخ مفید به مفهوم ثقلینی امامت -افتراض طاعت- و سایر پارامترهای مرتبط به آن مانند تفویض برخی امور به امام، التفات تام داشته و هرچند در تعریف اصطلاحی خود از آن مفاهیم سود جسته است، اما ادبیات او با واژگان وحیانی، فاصله دارد .

در ادامه این نشست علمی که با حضور دانش پژوهان و پژوهشگران بنیاد فرهنگ جعفری برگزار گردید، آقای روشن به سوالات پژوهشگران پاسخ داد.