غزوه تبوک در پرتو قرآن کریم

     علامه شیخ محمد رضا جعفری
    
      مهر، تهران، 1397.