آیین های دینی ـ شیعی  (ترجمه طقوس الشعة الدینیة)

     علامه شیخ محمد رضا جعفری

     ترجمه حسین محمدی
    
      تک، تهران، 1397