«روزهای بيماری» ترجمه­ ای از درس­ گفتارهای علامه شيخ محمد­رضا­ جعفری (رحمه الله) با عنوان «أحداث مرض النَبيّ (صلی الله علیه و اله و سلم)» می­باشد که در آن به بازخوانی حوادث و وقايع روزهای واپسين زندگانی پيامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) [جريان درخواست لوح و قلم توسط پيامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) براي نوشتن، ساماندهي و فرستادن سپاه اسامه و اقامه نماز جماعت به امامت ابوبکر در روزهاي بيماري پيامبر اکرم (صلی الله علیه و اله و سلم) ] پرداخته است، چرا­كه غير­اماميّه در اين سلسله رويدادها به گمان خود گونه‏ اي از تعارض و ناهمخواني با مستندات اماميّه در رابطه با امامت الهي را ديده است.

علامه جعفری (رحمه الله)  در اين سلسله مباحث، با تأمل و دقت­ نظر خاص خود در احاديث غير اماميّه، بطلان اين ادعا را اثبات می­ نمايد.  

 

فهرست کتاب

سخن بنياد. 11

مقدمه. 17

ضرورت موضوع نزد غيراماميّه و اماميّه 19

فصل اول
 جريان امامت نماز مسلمانان در روزهای بيماری پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)

سرآغاز. 23

حاصل بازخوانی روايات.. 25

گفتار غيراماميه درباره اقامه نماز به امامت ابوبکر. 27

آيا اساساً چنين نمازي به امامت ابوبكر برگزار گرديد؟. 29

كيفيّت امامت ابوبکر  در نماز بر فرض صحت ادّعا 34

تعداد نمازهاي برپا شده بر فرض امامت ابوبکر. 40

آيا اين نماز به دستور پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بوده است؟. 44

علی علیه السلام، تنها کسی که پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) او را خواند! 46

دوگانگي در روايات مربوط به امامت ابوبکر در نماز. 49

نگاهي گذرا بر احاديث عايشه. 54

عايشه و اميرمؤمنان علي (علیه السلام)... 55

عايشه و ابوبکر. 56

عايشه و «صواحب يوسف» 57

أنس بن مالک راوي جريان امامت ابوبکر در نماز. 60

دوگانگي در روايات أنس بن مالک... 63

امامت ابوبکر در نماز؛ فضيلتی ساختگی! 66

الف) حديث پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم).... 66

ب) تعدّد امامان جماعت در دوران پيامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم).... 67

ج) امامت محدود در تعيين ابوبکر. 71

ــ جغرافياي مدينه 71

ــ جمعيّت مدينه 71

ــ پراكندگي عقايد در ميان ساكنان مدينه 73

ــ مساحت مسجد النّبيّ. 74

نتيجه. 77

 

فصل دوم
 جريان لوح و قلم

سرآغاز. 81

درخواست لوح و قلم در آيينه تاريخ.. 82

روز وقوع حادثه. 83

درخواست لوح و قلم در روايات... 83

نكته­های ناگفته! 91

ـ «إنّ الرجل ليهجر» و «قد غلبه الوجع»؛ دو جمله با يک معنا 91

ـ هدف از طرح اين سخن بی­ادبانه 92

ـ واكنش پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) پس از شنيدن اين سخن. 93

ـ آنچه پيامبراکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) تصميم به نوشتن آن داشت.. 94

ـ علت بازداشتن پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از نگارش... 96

ـ سخن عمر: شما صواحب(شيفتگان) يوسف هستيد! 96

نتيجه. 99

فصل سوّم
سپاه اسامة بن زيد

سرآغاز. 103

گوشه‏ هايي از زندگي اسامة بن زيد. 104

اصرار پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به حضور در سپاه اسامه. 108

کسانی که دستور پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) شامل آنان می­شد. 108

هدف پيامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) از تشکيل سپاه به فرماندهی اسامه. 110

روايت اسامة بن زيد. 111

بررسي و نقد روايت.. 114

نتيجه. 115

خاتمه. 116

کتابنامه. 117