در ميان وقايع صدر اسلام مسائل مهمّي وجود دارند كه بين اين مسائل و بسياري از رخدادهايی که بعدتر اتفاق افتاد ارتباط وجود دارد. يكي از آن مسائل مهمّ، سرگذشت و سيرهٴ همسران پيامبر اكرم (ص) است. علامه شيخ محمد رضا جعفری با اعتقاد به اينکه آيات قرآن كريم، به عنوان موثق‌ترين حكايت كنندهٴ وقايع دوران پيامبر اكرم(ص) مي‌باشد، ضمن بررسی آياتی از سور مبارکه احزاب، نور و تحريم به مطالعه سيرهٴ همسران پيامبر در سالهای پايانی عمر شريف ايشان پرداخته است.
این کتاب دارای یک مقدمه، سه فصل و یک پیوست و در 268 صفحه منتشر شده است که فهرست آن به شرح ذیل است :فهرست کتاب

 سخن بنياد    13
مقدمه    19


فصل اول: سوره ی احزاب/25
درآمد    27
ارتباطِ آيات ابتدايي سوره با آيات مربوط به همسران پيامبر اکرم(ص)    28
دنياطلبی برخی از همسران پيامبر اكرم(ص)    33
نيکوکار بودن برخی از همسران پيامبر اکرم(ص)    36
فحشاء و جزاي آن    38
فروتني در برابر خدا و پاداش آن    40
سفارش به نگاه داشتن حرمت زوجيت    42
آيه تطهير    54
بخش اول: التزام همسران پيامبر اکرم(ص) به ماندن در خانه    54
مقام اول: ﴿بُيُوتِكُنَّ﴾؛ اضافه بيوت به همسران پيامبر اكرم(ص)    55
مقام دوم: ﴿قَرْنَ و تَبرُّج﴾    57
بخش دوم: التزام به واجبات    62
مقام اوّل: امر به نماز و زكات    62
٭ مقام دوم: امر به اطاعت خدا و رسول(ص)    65
بخش سوم: بررسی جايگاه و محتوای آيه¬ی تطهير    66
مقام اول: جايگاه آيه¬ی تطهير    66
كلمه¬ی ﴿أَهْلَ الْبَيْت﴾    69
مقام دوم: توضيح مفردات آيه    73
مدح مردان و زنان با ايمان    76
نکته¬ی اول: چرايی تكرار و ترك اختصار در آيه    76
نکته¬ی دوم: بيان و توضيح برخي از وصف¬های ياد شده در آيه    79
1 ـ اسلام و ايمان    79
2 ـ صدق و صبر    80
3 ـ خشوع    81
تقدّم نظر خدا و رسول بر هر نظر ديگری    83
دفع اتهام از پيامبر اکرم(ص)    84
آزار رسول خدا(ص)    87
٭ بخش اوّل: آداب رفتن به خانه پيامبر اكرم(ص)    88
٭ بخش دوم: آداب درخواست چيزي از درون خانه پيامبر اکرم(ص)    89
٭ بخش سوم: ازدواج با همسران پيامبر اکرم(ص) گونه¬ای از آزار حضرت    91
لعن الهي؛ نتيجه آزار خدا و رسولش    99
شواهدی ديگر:    103
نمونه ای از خدمات اميرمؤمنان و صديقه¬ی کبریP به اسلام    106
حجاب؛ پناهی در مقابل آزار ديگران    114
تهديد منافقان و شايعه‌پراكنان    115
سنّت خداوند نسبت به منافقان    118
لعن كافران    122
تبعيّت ضعيف از قوي به مثابه يک سنت باطل    125
آزار و اذيت پيامبران الهي    129
امامت؛ امانت الهی    130
پذيرفته شدن توبه مؤمنان    132

فصل دوم: سوره ی نور/135
درآمد    137
بيان قرآن درباره سوره نور    137
سرّ نامگذاري اين سوره به «نور»    138
خداوند نور است يا منوّر    138
بيانِ مثالِ نورِ خداوند    139
«بيوت» مصداق نور هدايت    140
بررسی آيات نخستينِ سوره    142
ماجراي «إفک»    147
«إفك» از ديدگاه دو مکتب    148
الف) وظيفه¬ی مؤمنان در قبال خبر فحشا    156
ب) بيان علت برخورد با اين خبر    158
ج) تعبير به «افاضه»    160
د) نقلِ خبر، بدون علم و يقين    161
هـ) عذاب اشاعه دهنده¬ی فحشا    162
«إفك» و مصداق حقيقي آن    164
سبب اتهام به حضرت ماريه    165
تلاشی ديگر براي تبرئه بعضی از همسران پبامبر اکرم(ص)    168

فصل سوم: سوره ی تحريم/173
درآمد    175
حرام شدن حلال الهی بر پيامبر اکرم(ص) از سوی برخی همسرانشان    176
مصداق كاري كه پيامبر اكرم(ص) بر خود حرام فرمود    180
وجوب كفاره در صورت شکستن قسم    182
فاش نمودن راز پيامبر اكرم(ص)    184
الف) تفاوت «نبّأ» با «أنبأ»:    184
ب) مصداق ﴿بَعْضِ أَزْوَاجِهِ﴾    186
ج) علت اصرار پيامبر اکرم(ص) در فاش نشدن خبر    187
د) شأن نزول آيه    189
توبه؛ بازگشت به دستور خداوند    191
معنا و مراد از ﴿صَالِحُ المُؤْمِنِين﴾    193
اسلام نداشتن و بي¬ايمانِی برخی از همسران پيامبر اکرم(ص)    197
چرايی ذکر ﴿ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً﴾    199
حکمت اين تقسيم    200
دليل تقدم ثيّبات بر ابكار    201
عايشه چهره¬ی فعاليتهاي حفصه    202
برحذر داشتن مؤمنان و تعريض به همسران پيامبر اکرم(ص)    204
جزا؛ نتيجه¬ی اعمال    206
تشويق بر توبه    207
نور مؤمنان در روز قيامت    210
خشونت رفتار با كفّار و منافقان    211
نمونه¬ی دو زن كافر    213
معناي اين خيانت    215
منظور از خيانت در زوجيت    219
نمونه‌اي از زنان مؤمن    223
احتمال اول؛ فرزند داشتن آسيه از فرعون:    224
احتمال دوم؛ فرزند نداشتن آسيه از فرعون:    227
حضرت مريم؛ نمونه¬ی ديگری از زنان مؤمن    228
الف) بررسي آيات سوره مريم    229
ب) نتيجه آيه¬ی مربوط به حضرت مريم(عليهاالسلام)    235

پيوست    239
کتابنامه    257